văn bản pháp lý

Văn bản pháp lý

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 394/ BNN -VPĐP 19/01/2021 CV vv tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021 CV. Ve tiep tuc thuc hien XD NTM 2021
2 1068/ QĐ- UBND 18/05/2021 QĐ Kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh QD_kien_toan_Hoi_dong_tham_dinh_OCOP_cap_tinh
3 802/ QĐ- UBND 15/04/2021 QĐ vv Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 01_QD_kien_toan_BCD_Chuong_trinh_MTQG_xay_dung_NTM
4 30/KH-UBND 09/02/2021 KH triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021 KH_trien_khai_thuc_hien_Chuong_trinh_OCOP_nam_2021
5 1048/QĐ - TTg 21/08/2019 QĐ vv ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm Quyet dinh 1048 cua thu tuong chinh phu
6 1162/ QĐ- VPĐP - OCOP 17/09/2020 QĐ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam 1162-QĐ-VPĐP-OCOP quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP_0001
7 781/ QĐ - TTg 08/06/2020 QĐ Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định 1048/QĐ - TTg nagyf 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 781 .signed
8 847/QĐ- UBND 14/04/2020 QĐ phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020 847/ QĐ- UBND
9 2624/ QĐ - UBND 29/10/2020 QĐ phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020 2624
10 PHỤ LỤC 2624 29/10/2020 Phụ lục QĐ 2624/QĐ-UBND pl2624
11 1736/ QĐ- UBND 21/08/2019 QĐ phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định đợt 1 năm 2019 QD 1736 xep hang san pham OCOP tinh Nam Dinh dot 1 nam 2019
12 293/QĐ- UBND 30/01/2019 QĐ phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP) tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 QD 293 phe duyet De an OCOP